Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC – zakres i przedmiot

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC

W przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

Ubezpieczenie autocasco – AC – to likwidacja szkody i wypłata odszkodowania za kradzież lub uszkodzenie pojazdu właściciela.

Przedmiot ubezpieczenia AC Przedmiotem ubezpieczenia AC są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery i przyczepy.

Ubezpieczenie AC – zakres

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela każdorazowo określają Ogóle Warunki Ubezpieczenia (OWU). Przykładowo ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte szkody polegające na:

1.

Uszkodzeniu pojazdu wskutek: nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, działania osób trzecich,

2.

Uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu, bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,

3.

Uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez przewożone osoby wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,

4.

Kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zabrania w celu krótkotrwałego użycia.