Ubezpieczenia budowlane

Ubezpieczenie budowlane, inaczej – ubezpieczenie ryzyk montażowo budowlanych

Trudno dziś już sobie wyobrazić zdobycie i poprowadzenie poważnych prac budowlanych bez ubezpieczenia budowy.

 

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych (zwane ubezpieczeniem montażowo budowlanym), przeznaczone jest dla firm budowlanych, wykonawców, podwykonawców i inwestorów, dotyczy budownictwa mieszkaniowego, drogowego, przemysłowego i innych.

Ubezpieczenie budowy i montażu, zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych.

Jako, że ubezpieczenie budowy, jest ubezpieczeniem typu „all risks”, to jego zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym, jeżeli nie zostały one wyraźnie wyłączone, a w szczególności pożar, uderzenie pioruna, huragan, deszcz nawalny, kradzież z włamaniem.

 

Zakres ubezpieczenia ryzyk budowy może zostać dostosowany do potrzeb i wymagań Ubezpieczającego lub/i Ubezpieczonego za pomocą klauzul, rozszerzeń, zmian zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia i negocjacji z Ubezpieczycielem.

Najczęściej dodatkową ochroną objęte są

Ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,

Ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia placu budowy,

Ubezpieczenie maszyn budowlanych,

Ubezpieczenie mienia już istniejącego,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC w stosunku do osób trzecich.

Ubezpieczenie utraty zysku z tytułu przestoju budowy.

 

Ubezpieczenie budowy zawiera się najczęściej w formie polisy na jeden konkretny kontrakt, polisy obrotowej, (często wznawianej) lub generalnej. Ważnym czynnikiem polisy budowlano-montażowej, jest ustalenie okresu jej trwania (ochrony) i sumy ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia powinien obejmować całość budowy od momentu przekazania placu budowy wykonawcy, rozpoczęcia robót lub rozładowania pierwszych materiałów na placu budowy, na przekazaniu obiektu inwestorowi lub rozpoczęciu użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem kończąc.

 

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu budowy zależności od ubezpieczonego mienia powinna odpowiadać:

 

w stosunku do budowy – wartości prac, zgodnie z kontraktem, z uwzględnieniem materiałów

w stosunku do sprzętu, maszyn i zaplecza – w wysokości równej kosztowi jego nabycia

w stosunku do mienia należącego do inwestora , mienia powierzonego i pod kontrolą wykonawcy – na podstawie własnej oceny wysokości możliwych szkód w tym mieniu.

Sumę ubezpieczenia w przypadku odpowiedzialności cywilnej ustala się na podstawie maksymalnych możliwych do przewidzenia roszczeń związanych z pracami budowlanymi, lub kontraktem.

 

Koszt ubezpieczenia budowy jest określany indywidualnie, na podstawie oceny ryzyka a składka płatna jest zwykle z góry za cały okres ubezpieczenia.